REGULAMIN/Y…

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU

1. Klientem wypożyczalni może być każda osoba pełnoletnia, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni. Wraz z podpisaniem umowy najmu (wypożyczenia) Klient zawiera z wypożyczalnią umowę najmu sprzętu zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt sportowy. Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni.

3. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który: okaże niezniszczony, ważny dokument tożsamości, zawierający adres zamieszkania.

4. Za osoby niepełnoletnie, korzystające z wypożyczalni sprzętu odpowiadają rodzice, bądź opiekunowie. Osoby niepełnoletnie muszą nosić kamizelkę asekuracyjną.

5. Wypożyczający oświadcza, iż nie jest pod wpływem alkoholu, ani środków odurzających.

6. Zastrzegamy sobie możliwość odmowy wypożyczenia sprzętu także z innych przyczyn (np. trudne warunki atmosferyczne).

7. Klient wypożyczając sprzęt zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego i kompletności sprzętu oraz do przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.

8. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.

9. W czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu wypożyczającego obowiązują ogólne przepisy właściwe dla akwenu pływania, a w szczególności znaki wzywania pomocy oraz pierwszeństwa na wodzie.

10. Klient ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt i zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub odkupienia wypożyczonego sprzętu, jeżeli podczas użytkowania wyrządził szkodę, która nie była wadą fabryczną lub naturalnym zużyciem, a wyniknęła z niewłaściwego jego użycia (np. upadek kolanem na żagiel). Wysokość kosztu ustala wypożyczalnia, po zwrocie i sprawdzeniu sprzętu przez pracownika wypożyczalni.  Wypożyczający przyjmuje do wiadomości, że sprzęt nie jest ubezpieczony.

11. Klient może wykupić wypożyczenie w formie karnetu. Karnet można wykorzystać w trakcie sezonu, w którym został zakupiony (nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane godziny z karnetu, ani zmiany jego terminu ważności).

12. Wypożyczający wnosi opłatę w wysokości 400 nok za udzielenie pomocy na wodzie – w przypadku własnej lekkomyślności lub nie stosowania się do porad pracowników wypożyczalni.

13. Wypożyczający, niezależnie od stopnia zaawansowania, powinien przebywać na wodzie w kamizelce asekuracyjnej. Sport4Fun nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie powstałą w wyniku nie zastosowania przez wypożyczającego kamizelki asekuracyjnej w trakcie przebywania na wodzie.

14. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu zaistniałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu. Sporty wodne, w szczególności windsurfing to sporty ekstremalne, wymagające od uprawiających je osób sprawności, kondycji fizycznej oraz odpowiednich umiejętności. Początkującym zaleca się naukę z instruktorem.

15. Wypożyczający wyraża zgodę na wykonywanie mu zdjęć i filmów podczas kursu, szkolenia lub wypożyczenia oraz na nieodwołalne i nieodpłatne wielokrotne wykorzystywanie uzyskanych w ten sposób fotografii i filmów. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie uzyskanych w ten sposób materiałów za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności ich publikację w internecie.

REGULAMIN SZKOLEŃ I KURSÓW
1. Uczestnik szkolenia oświadcza, że stan zdrowia fizycznego i psychicznego pozwala mu na uczestnictwo w kursie i szkoleniu organizowanym przez Sport4Fun, nie choruje na żadne przewlekłe choroby ani choroby realnie zagrażające życiu. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do zajęć powinny skonsultować się z lekarzem i mogą przystąpić do kursu i szkolenia tylko po otrzymaniu zgody lekarza.
 
2. Rodzice i opiekunowie nieletnich uczestników są zobowiązani do podania bieżących informacji o stanie zdrowia uczestnika szkolenia oraz o jego predyspozycjach przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń zleconych przez Instruktora.
 
3. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń instruktora dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.
 
4. Obowiązkiem kursanta jest informowanie instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.
 
5. Stawienie się kursanta na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u kursanta do uprawiania sportów wodnych.
 
6. Szkoła sportów wodnych i zimowych Sport4fun nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie zdrowia i życia wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
 
7. Na okres trwania kursu i szkolenia na każdym uczestniku spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej, następstw wszelkich nieszczęśliwych wypadków, kontuzji i ich następstw powstałych podczas zajęć na wodzie i na lądzie.
 

8. Zabrania się przystępowania do wykonywania zajęć zarówno w wodzie, jak i na lądzie przez uczestnika znajdującego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka (środków odurzających) oraz przyjmowania tego rodzaju środków podczas kursu i szkolenia. Za zniszczenie mienia, kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez uczestnika będącego w stanie nietrzeźwym lub po użyciu narkotyków, ale również wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu, niewłaściwym wykonaniem przez kursanta zleconych przez Instruktora ćwiczeń oraz nie przestrzegania przepisów obowiązujących na akwenie odpowiada wyłącznie uczestnik.
 
9. Przy uczestnictwie osób niepełnoletnich w szkoleniach sportowych warunki opisane w niniejszym regulaminie szkoły windsurfingu, są akceptowane przez rodziców i opiekunów którzy je akceptują poprzez zapisanie dziecka na zajęcia.
 
10. Uczestnik może wykupić szkolenie w formie pakietu indywidualnego lub grupowego. Pakiet można wykorzystać w trakcie sezonu, w którym został zakupiony (nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane godziny z pakietu, ani zmiany jego terminu ważności). W sezonie 2018 pakiety obowiązują do 15.09.2018.
 
11. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o sprzęt przydzielony uczestnikowi do zajęć na wodzie oraz na lądzie.
 
12. Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Instruktora o uszkodzeniu sprzętu używanego podczas zajęć i innego sprzętu należącego do Sport4Fun.
 
13. Uczestnik zobowiązany jest do wykorzystywania powierzonego sprzętu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w trakcie prowadzonych zająć; każdorazowe wykorzystywanie sprzętu należącego do Sport4Fun poza prowadzonymi zajęciami wymaga uzgodnienia z Instruktorem lub pracownikiem szkoły.
 
14. Regulamin ten dotyczy imprez sportowych organizowanych przez Sport4Fun i ma  zastosowanie do szkoleń windsurfingowych, niezależnie od stopnia zaawansowania uczestników szkolenia.
 
15. Instruktor ma prawo odwołać zajęcia, jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na ich przeprowadzenie lub będą wpływać na bezpieczeństwo kursantów. Zaległe godziny zajęć, odbędą się w innym umówionym czasie.
 
16. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy kursant jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających), w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy.  
 
17. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest stawić się punktualnie w miejscu rozpoczęcia zajęć.
 
18. Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia instruktora o ew. absencji na zajęciach najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć. W sytuacji, gdy uczestnik spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania straconego czasu – zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej. W przypadku spóźnienia Instruktora, Uczestnikowi przysługuje możliwość wykorzystania straconego czasu w innym, ustalonym wspólnie z Sport4Fun terminie.
 
19. Uczestnik, niezależnie od stopnia zaawansowania, powinien uczestniczyć w zajęciach windsurfingowych w kamizelce asekuracyjnej. Sport4Fun nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie powstałą w wyniku nie zastosowania przez Uczestnika kamizelki asekuracyjnej w trakcie szkolenia.
 
20. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie mu zdjęć i filmów podczas kursu, szkolenia lub wypożyczenia oraz na nieodwołalne i nieodpłatne wielokrotne wykorzystywanie uzyskanych w ten sposób fotografii i filmów. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie uzyskanych w ten sposób materiałów za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności ich publikację w internecie.